flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОЛОЖЕННЯ про відділ кадрової роботи та проходження державної служби (служба управління персоналом)

03 червня 2016, 17:59

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом керівника апарату

Вінницького міського суду

Вінницької області

від 03.06.2016 №43

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ кадрової роботи та проходження державної служби

(служба управління персоналом)

Вінницького міського суду Вінницької області

 

 

                                                                             І. Загальні положення

 

 

1.1.    Положення про відділ кадрової роботи та проходження державної служби (служба управління персоналом) Вінницького міського суду Вінницької області, (далі - Положення) встановлює єдині засади діяльності, завдання, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність працівників служби управління персоналом Вінницького міського суду Вінницької області.

1.2.    Відділ кадрової роботи та проходження державної служби (служба управління персоналом) є структурним підрозділом Вінницького міського суду Вінницької області (далі - суд), яка забезпечує діяльність суду з питань, що належать до компетенції відділу.

Чисельність відділу кадрової роботи та проходження державної служби (служби управління персоналом) визначається з розрахунку до 20 осіб на одного спеціаліста відділу.

1.3. Відділ кадрової роботи та проходження державної служби (служба управління персоналом) прямо підпорядковується керівнику апарату в державному органі.

1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексами та законами України, Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013  №173, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 №30 (зі змінами), постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та рішеннями Державної судової адміністрації України, рішеннями Конституційного суду України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність служби управління персоналу, наказами Вінницького міського суду Вінницької області, Положенням про відділ кадрової роботи та проходження державної служби (служба управління персоналом) та іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Положення про відділ затверджується наказом керівника апарату.

1.6. Структура, чисельність працівників відділу визначаються штатним розписом та структурою Вінницького міського суду Вінницької області, затвердженими у встановленому законом порядку територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Вінницькій області.

1.7. Робота відділу кадрової роботи та проходження державної служби (служби управління персоналом) ведеться згідно затверджених планів роботи суду та відділу.

1.8. Відділ підпорядковується голові суду та безпосередньо керівнику апарату.

1.9. Відділ кадрової роботи та проходження державної служби (служба управління персоналом) має свою печатку.

 

ІІ. Основні завдання, функції

і права відділу кадрової роботи та проходження державної служби

(служби управління персоналом)

 

2.1. Основними завданнями відділу кадрової роботи та проходження державної служби (служби управління персоналом) є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у Вінницькому міському суді Вінницької області;

2) забезпечення здійснення керівником апарату своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку Вінницького міського суду Вінницької області;

4) добір персоналу Вінницького міського суду Вінницької області;

5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

2.2. Відділ кадрової роботи та проходження державної служби (служба управління персоналом) відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури Вінницького міського суду Вінницької області;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції керівнику апарату з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату з питань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Вінницького міського суду Вінницької області, які затверджує керівник апарату, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Вінницькому міському суді Вінницької області та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату;

8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

9) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

11) за дорученням керівника апарату перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Вінницькому міському суді Вінницької області;

12) разом з іншими структурними підрозділами Вінницького міського суду Вінницької області:

- організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

- опрацьовує штатний розпис Вінницького міського суду Вінницької області;

- спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу Вінницького міського суду Вінницької області; 

- забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

- організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

13) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату Вінницького міського суду Вінницької області;

14) здійснює планування професійного навчання державних службовців Вінницького міського суду Вінницької області;

15) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату;

16) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

18) наповнює інформацією автоматизовану інформаційно-аналітичну систему «Кадри- WEB»;

19) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

20) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Вінницького міського суду Вінницької області;

21) обчислює стаж роботи та державної служби;

22) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

23) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

24) ознайомлює персонал суду з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

25) оформлює і видає суддям, працівникам апарату суду службове посвідчення;

26) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Вінницького міського суду Вінницької області;

27) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

28) формує графік відпусток працівників Вінницького міського суду Вінницької області, готує проекти актів щодо надання відпусток суддям,  працівникам апарату суду, контролює їх подання та веде облік;

29) готує проекти наказів з кадрових та адміністративно-господарських питань;

30) здійснює облік і реєстрацію наказів голови суду та керівника апарату в автоматизованій системі КП «Д-3»;

31) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) суддів та працівників апарату Вінницького міського суду Вінницької області;

32) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника Вінницького міського суду Вінницької області;

33) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

34) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження суддів та працівників апарату Вінницького міського суду Вінницької області;

35) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій працівникам Вінницького міського суду Вінницької області;

36) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

37) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання суддями та державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

38) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

39) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

40) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у Вінницькому міському суді Вінницької області, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в суді;

41) планує переміщення по службі державних службовців суду з урахуванням їх індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результатів роботи;

42) вносить за поданням начальників відділів, заступника керівника апарату пропозиції керівнику апарату щодо переміщення державних службовців суду;

43) здійснює оформлення документів за підсумками проведення службової перевірки, службового розслідування та у межах компетенції, за дорученням керівник апарату, готує у визначеному законодавством порядку документи про притягнення персоналу до дисциплінарної відповідальності;

44) готує матеріали для проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців суду;

45) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

46) здійснює ведення табелю обліку робочого часу для здійснення відповідних нарахувань відділом планово-фінансової діяльності, обліку та звітності територіального управління ДСА України в Вінницькій області, та табелю в автоматизованій системі КП «Д-3»;

47) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

3. Відділ кадрової роботи та проходження державної служби (служба управління персоналом) має право:

1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу у Вінницькому міському суді Вінницької області;

2) взаємодіяти зі структурними підрозділами Вінницького міського суду Вінницької області, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку від працівників Вінницького міського суду Вінницької області інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;

4) за погодженням з головою суду, керівником апарату брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

6) за дорученням голови суду, керівника апарату представляти Вінницький міський суд Вінницької області в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4. Покладення на відділ кадрової роботи та проходження державної служби (службу управління персоналом) завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

ІІІ. Начальник відділу кадрової роботи

та проходження державної служби (служби управління персоналом)

 

3.1 Відділ кадрової роботи та проходження державної служби (служба управління персоналом) очолює начальник відділу.

3.2. Начальник відділу кадрової роботи та проходження державної служби (служби управління персоналом) Вінницького міського суду Вінницької області призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату суду.

3.3. На посаду начальника відділу кадрової роботи та проходження державної служби (служби управління персоналом) у Вінницькому міському суді Вінницької області призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

На посади інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

3.4. Начальник відділу:

1) організовує планування роботи відділу служби управління персоналом у Вінницькому міському суді Вінницької області та забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій;

2) забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

3) забезпечує планування навчання відділу служби управління персоналом у Вінницькому міському суді Вінницької області;

4) вносить керівнику апарату пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису Вінницького міського суду Вінницької області, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Вінницького міського суду Вінницької області;

5) визначає розподіл обов’язків між працівниками служби управління персоналом, координує та контролює їх діяльність;

6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу служби управління персоналом;

7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

3.5 У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує спеціаліст цього ж відділу на підставі наказу керівника апарату.

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу кадрової роботи

та проходження державної служби

(служби управління персоналом)

Вінницького міського суду

Вінницької області                                                                      В.О. Старостіна