flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналітична довідка щодо проведеного опитування відвідувачів Вінницького міського суду Вінницької області

25 жовтня 2016, 15:31

 Аналітична довідка

щодо проведеного опитування відвідувачів

Вінницького міського суду Вінницької області 

            Відповідно до пункту 2 рішення Ради суддів України № 28 від 02 квітня 2015 року, на виконання пункту 3 рішення Ради судів України № 35 від 12 травня 2016 «Про реалізацію «Системи оцінювання роботи суду», з метою об’єктивної оцінки якості послуг, які надаються Вінницьким міським судом та розробки ефективних кроків для підвищення рівня громадської довіри до суду в період з 06 по 24  червня 2016 року у приміщенні Вінницького міського суду проводилось опитування громадян – відвідувачів суду.

Дослідження проводилось за методом випадкової вибірки відвідувачів суду за допомогою карток громадського звітування.

Загальна кількість відвідувачів, які виявили бажання взяти участь в опитуванні – 69 осіб.

 

1.           Загальна характеристика респондентів

Розподіл за віковими характеристиками

За віком опитані відвідувачі Вінницького міського суду Вінницької області розподіляються наступним чином: «18-25 років» - 8,3%; «26-39 років» - 41,7%; «40-59 років» - 33,3%; «60 років і старші» - 16,7%.

Розподіл за статтю

40% опитаних становлять чоловіки; 60% - жінки.

Рівень освіти

31,3% респондентів мають середню та неповну середню освіту; 13,3% - базову вищу освіту; 48,7% - повну вищу освіту. Таким чином, опитані відвідувачі суду є достатньо високоосвіченими та 24 % з них мають вищу юридичну освіту.

Розподіл за матеріальними статками

За майновим статусом більшість респондентів (52,8%) відносять себе до групи осіб середнього статку. 27,7% опитаних оцінюють свій майновий статус «нижче середнього», а 5,6% ідентифікують себе як бідних. Ніхто із респондентів не ідентифікує себе із заможними та багатими.

Географічний розподіл

88,6% опитуваних опитаних виявилися жителями міста Вінниці, решта – жителі інших населених пунктів Вінницької області та України загалом.

 Розподіл за роллю в судовому процесі

94% респондентів представляють у суді особисто себе, 6 % – іншу особу.

Наявність попереднього судового досвіду

Найбільшу частку серед опитаних відвідувачів Вінницького міського суду Вінницької області (47%) становлять респонденти, які беруть участь у судовому процесі  від 2 до 5 разів. 35% опитуваних відвідувачів вперше беруть участь у судовому процесі. Лише 18% респондентів 6 і більше разів приймали участь у судовому процесі.

Серед опитаних найбільше учасників цивільного процесу – 64,2%. Значно менше учасників інших процесів: адміністративний процес – 2,5%, кримінальний процес – 33,3%. У 59 % опитаних на момент проведення опитування справи знаходилися у стані розгляду. У 8,8 % респондентів розгляд справи в суді ще не було розпочато, а у 32,2% - розгляд справи було завершено.

Обізнаність з роботою суду та суддів цілому

Аналіз відповідей респондентів засвідчує, що 68% опитаних загалом або цілком обізнані з роботою суду. Решта респондентів (32%) заявили, що вони майже не обізнані.

 

2. Загальна оцінка якості роботи суду

На думку респондентів роботу Вінницького міського суду Вінницької області можна оцінити в цілому позитивно (середнє значення 4,1 бала).

Аналізуючи цей показник, варто звернути увагу на такі закономірності та тенденції. Так, респонденти віком 18-25 років більш позитивно оцінюють в цілому якість роботу суду (4,3 бала), а респонденти старші за віком більш критичні в своїй оцінці (3,9 бала).

Респонденти з більш високим рівнем освіти є більш задоволеними якістю роботи суду: серед відвідувачів з повною вищою освітою превалює оцінка 4,2. У той же час респонденти з базовою вищою освітою більш критичні в оцінці – 3,6 бали. До того ж респонденти без вищої юридичної освіти також більш критичні порівняно з тими, хто таку освіту має – 4 та 4,4 бали відповідно.

Опитувані відвідувачі суду, які були учасниками судових процесів від 2 та більше разів оцінили якість роботи суду з середнім показником 4,5 балів, порівняно з респондентами, які вперше брали участь у судовому процесі (3,9 балів).

  3.Оцінювання за вимірами якості

Доступність суду

Аналізуючи дані опитування щодо оцінки якості  роботи суду за виміром доступність суду можливо зробити висновок, що в цілому доступність Вінницького міського суду Вінницької області оцінюється позитивно (4,3 бали). Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: респонденти не відчувають особливих проблем із знаходженням приміщення суду. Так, біля 83% респондентів зазначили, що вони легко знайшли будівлю суду. Для  більшості опитаних (62%) діставатися громадським транспортом до будівлі суду зручно; 18% респондентів вказали, що, на їх погляд, припаркувати автомобіль біля будівлі суду достатньо зручно.

Більшість респондентів зазначили, що не зазнавали ніяких перешкод у доступі до приміщення суду через обмеження охорони. Про це заявило 93,6% опитаних відвідувачів.

Досить негативно респонденти оцінюють пристосованість приміщення суду до потреб людей з обмеженими можливостями. Так, майже 69% з них зазначили, що люди з цієї соціальної категорії не можуть безперешкодно потрапити до приміщення суду і користуватися послугами суду. Протилежної думки лише 9% опитаних. У той же час необхідно зауважити, що на входів будівлю суду наявна чітко ідентифікована кнопка виклику працівника суду для надання необхідної допомоги відвідувачам, які пересуваються на інвалідних візочках. З іншого боку, інформація, що розміщена в холах суду не пристосована для людей з інвалідністю по зору. За спостереженнями працівників суду, суддів серед відвідувачів людей, які пересуваються на інвалідних візочках чи які мають певні обмеження у пересуванні, незначна кількість. Переважно їх інтереси представляють адвокати або інші представники.

Опитувані відвідувачі в своїй більшості висловили задоволення тим, що завжди вдається додзвонитися та отримати потрібну інформацію телефоном. У відповідь на питання "Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалося додзвонитися та отримати потрібну інформацію?" майже половина (48%) відповіли "цілком так" чи "скоріше так", і лише 4 респонденти з 69 відповіли "цілком ні" або "скоріше ні".

Респонденти в цілому позитивно оцінюють графік роботи відділу прийому і реєстрації (канцелярії) та довідкового бюро суду (4,2 бала), який дозволяє більшості (82% від кількості опитаних) вчасно та безперешкодно вирішувати справи в суді.

На питання "чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката (юриста-консультанта) у разі необхідності?" 61% респондентів відповіли, що «Цілком ні» та «швидше ні» 32 % респондентів не надали відповідь на це питання, і лише 7% дали стверджувальну відповідь.

Зручність та комфортність перебування у суді

Респонденти оцінили зручність та комфортність перебування у суді з середнім показником  3,9.

Аналіз отриманих даних дає підстави зробити наступні висновки:

- 32% опитаних респондентів цілком погодилися або скоріше погодилася з тим, що в приміщенні достатньо зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки до засідання;

- 29,7% опитаних погоджуються в тій чи іншій мірі з тим, що в приміщенні суду забезпечено вільний доступ до побутових приміщень (туалетів);

- 56,7% респондентів зазначають, що для приміщення суду є характерним чистота та прибраність;

- для 56% опитаних відвідувачів освітленість приміщення суду є достатньою.

Повнота та ясність інформації

Як свідчать отримані дані, респонденти в цілому задоволені повнотою та ясністю інформації по всім пунктам. На думку майже 90% респондентів інформаційні стенди розташовані достатньо зручно.  72% опитаних заявили, що вони в тій чи іншій мірі задоволені наявною в суді інформацією щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень; 76% - щодо правил допуску в суд та перебування в ньому. Інформування відвідувачів про справи, що призначення до розгляду, забезпечено на досить належному рівні. Про це свідчить, що 78% респондентів повністю задоволені; про свою задоволеність наявною в суді інформацією щодо зразків документів (заяв, клопотань, тощо) зазначили 73% респондентів; більшість респондентів (94,2%) не відчувають проблем з отриманням інформації щодо порядку сплати судових зборів, реквізити та розміри платежів.

Серед опитуваних відвідувачів суду 62% тих, хто користувався офіційною веб-сторінкою Вінницького міського суду Вінницької області на веб-порталі Судова влада України. 86% таких користувачів відзначили, що на цій веб-сторінці вони знайшли потрібну для них інформацію.

Загальна оцінка за цим виміром якості роботи суду становить 4,4.

Сприйняття роботи працівників апарату суду

Респондентам було запропоновано оцінити риси характеру, які працівники апарату суду проявили при спілкуванні із ними, а також оцінити наскільки такі працівники старанно працювали та не допускалися помилок, які б призводили до переробки документів чи порушення строків. Середня оцінка за цим виміром якості роботи суду становить 4,1бала.

На підставі отриманих даних можна зробити наступні висновки.

Серед опитаних відвідувачів 74 % погодилися з тим, що працівники суду працювали старанно та не припускалися помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення строків. 76,2% респондентів відзначили доброзичливість, повагу та бажання допомогти з боку працівників апарату, професіоналізм працівників апарату відзначають 69 % респондентів. 74,5% респондентів погоджується з тим, що працівники апарату суду однаково ставляться до всіх відвідувачів, незалежно від їхнього соціального статусу.

Дотримання термінів судового розгляду

Представлені дані дозволяють зробити висновок про достатній рівень задоволеності відвідувачів (4,1 бали) дотриманням термінів судового розгляду у Вінницькому міському суді Вінницької області.

Основні висновки за результатами аналізу показників є такими: найбільше незадоволення викликає невчасність початку судових засідань (3,7 бала). У більшості випадків такі ситуації виникають через зловживання процесуальними правами сторонами по справі (не повідомлення про свою неучасть у засіданні, ігнорування таких засідань через різні об’єктивні чи суб’єктивні причини і т.п.). В свою чергу це тягне за собою часті перенесення засідань, що в цілому негативно сприймається учасниками сторін.

Достатньо високо оцінюється респондентами критерій врахування побажань учасників процесу при призначені дня та часу засідань про що свідчить 76% відповідей опитаних, чиї справи розглядаються або ж розгляд справ завершено; 84,3%  опитаних респондентів вказали на те, що вони отримували повістки та повідомлення про розгляд справи вчасно.

Сприйняття роботи суддів

Сприйняття роботи суддів респонденти оцінили з середнім показником 4,4 бали.

Аналіз опитаних відповідей респондентів, чиї справи вже розглянуто або перебувають в стані розгляду (91,2% від загальної кількості опитаних) дає можливість зробити наступні висновки.

Учасниками судових засідань особливо позитивно сприймається незалежність та неупередженість суддів Вінницького міського суду Вінницької області, про що свідчить 74% відповідей опитуваних учасників судового процесу. 73% респондентів погодилися з тим, що для суддів були характерні в тій чи іншій мірі коректність, доброзичливість та ввічливість. На думку 72,5% опитаних відвідувачів судді демонструють належну підготовку до справи, знання справи та дотримання процедури розгляду. Окрім цього, 71% респондентів відмітили, що судді надають можливість сторонам обґрунтувати свою позицію під час судового розгляду.

Судове рішення

Оцінку якості судових рішень давали тільки ті респонденти, розгляд справ яких вже завершився (винесено рішення). Таких серед опитаних було 32,3%, з яких у 42%  рішення були не на їх користь. І  саме ці ж респонденти планують оскаржувати рішення по своїй справі.

62% опитуваних відвідувачів, в яких розгляд справ вже завершено відмітили, що вони вчасно отримали повний текст рішення по справі.

58% респондентів, які отримали повний текст рішення по своїй справі, зазначили, що воно, на їх думку, було обґрунтоване та викладено легкою, доступною для розуміння мовою.

Окрім цього, 96% респондентів відмітили, що вони не відвідували суд з причин неналежної його організації. Усі візити були пов’язані тільки з участю у судових засіданнях .

 

ВИСНОВКИ

Результати опитування відвідувачів Вінницького міського суду Вінницької області засвічують, що якість функціонування суду за окремими аспектами перебуває на належному рівні. Водночас, дані анкетування дозволили виявити певні проблемні моменти в організації роботи суду.

Доступність суду.

Відвідувачі відмітили, що загалом приміщення Вінницького міського суду Вінницької області доступним. Однак існує проблема з доступністю для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Зручність та комфортність перебування у суді

Охайність і облаштованість приміщення суду загалом позитивно сприймається відвідувачами. Поряд з цим існує певне незадоволення достатньою кількістю зручних місць для очікування та оформлення документів. Окрім цього, респонденти висловили своє незадоволення достатністю освітлення приміщень суду.

Дотримання строків судового розгляду.

За результатами опитування відвідувачі досить низько оцінили такий критерій як вчасність початку судових засідань (відповідно до графіку).

Разом з тим,  зазначені дані підтверджують гармонізацію  відносин суду  з відвідувачами, відкритості діяльності суду та тенденцію до підвищення рівня довіри громадян до судової влади. 

Вінницький міський суд Вінницької області висловлює велику вдячність громадянам, які прийняли участь в опитуванні, за виявлену ініціативу щодо покращення якості обслуговування відвідувачів суду. Отримані результати опитування стали  стимулом для поліпшення організації роботи апарату суду та вибору найбільш актуальних та ефективних методів виконання завдань, покладених на судову систему Конституцією України, вивчення передового досвіду, забезпечення створення належних умов для впровадження інноваційних технологій та подальшого вдосконалення діяльності суду.