flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про відділ узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг Вінницького міського суду Вінницької області

30 березня 2016, 16:40

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом керівника апарату Вінницького міського суду Вінницької області

від 01 березня 2016 року №____

                                                                    

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг

Вінницького міського суду Вінницької області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг є самостійним структурним підрозділом Вінницького міського суду Вінницької області (далі - суду), утворюється відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» для координації руху внутрішньо-судової інформації, здійснення організаційно-розпорядчих функцій та інформаційного забезпечення суду, проведення аналітичної роботи, надання інформаційних послуг про рух справ, які перебувають в провадженні суду і відповідає за обробку інформації про проходження судових справ й інших документів у суді.

1.2. Відділ узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», процесуальним законодавством України та іншими законодавчими актами України, що регламентують діяльність судових органів та державної служби, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області, наказами голови та керівника апарату суду, а також цим Положенням.

1.3. Загальний контроль за ефективністю діяльності відділу здійснює заступник керівника апарату суду, згідно розподілу обов’язків.  

1.4. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені керівником апарату суду за погодженням із головою суду.

1.5. Відділ, в інтересах всебічного і комплексного забезпечення виконання визначених цим Положенням завдань та функцій, співпрацює з іншими відділами апарату суду.

 

2. Структура відділу

 

2.1. Структура та чисельність працівників відділу визначаються штатним розписом і структурою Вінницького міського суду Вінницької області, затвердженими у встановленому законом порядку територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Вінницькій області та має забезпечувати якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

2.2. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад керівником апарату суду.

2.3. Обов'язки працівників відділу визначені їх посадовими інструкціями, затвердженими наказом керівника апарату суду та цим Положенням.

 

3. Основні завдання відділу

 

3.1  Відділ узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг Вінницького міського суду Вінницької області:

3.1.1       здійснює ведення судової статистики, забезпечує підготовку аналітичних довідок, таблиць, узагальнень з питань судової статистики та здійснює аналіз судової практики;

3.1.2       формує статистичні звіти про роботу суду, огляди статистичних даних про підсумки діяльності суду та відповідає за належний стан їх складання;

3.1.3       забезпечує статистичною інформацією суддів та працівників апарату суду;

3.1.4       бере участь у підготовці проектів планів роботи суду, контролює їх виконання, готує аналітичні матеріали щодо їх реалізації;

3.1.5       проводить відповідні перевірки згідно встановленого Графіку проведення перевірок відділів Вінницького міського суду Вінницької області;

3.1.6       забезпечує підготовку та поширення матеріалів про діяльність суду;

3.1.7       організовує прийом громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до суду;

3.1.8      забезпечує оперативне надання необхідної інформації на запити, що надходять до суду;

3.1.9    вивчає та узагальнює питання, які порушуються громадянами в їх зверненнях відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»;

3.1.10      організовує та проводить роботу щодо виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3.1.11      здійснює інформаційне наповнення веб-сайту суду в межах компетенції;

3.1.12       проводить методичну та роз’яснювальну роботу з працівниками апарату суду стосовно заповнення обліково-статистичних карток на справу в автоматизованій системі документообігу суду;

3.1.13      подає пропозиції керівництву суду стосовно вдосконалення форм і методів організації діяльності відділу;

3.1.14 надає інформацію учасникам судового процесу щодо дати надходження судової справи до суду, єдиного унікального номера судової справи, дати і часу призначеної справи до розгляду, судді, який є головуючим по справі, місця проведення судового засідання, а також інформації про надходження апеляційних чи касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами, вхідний реєстраційний номер справи та іншу інформацію в межах, визначених процесуальним законодавством, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Інструкцією з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ

3.1.15   здійснює виконання наказів і розпоряджень голови суду, наказів керівника апарату суду.

 

4. Організація роботи відділу

 

4.1. Відділ узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг Вінницького міського суду Вінницької області очолює начальник відділу, який визначається наказом керівника апарату суду.

4.2. Начальник відділу:

4.2.1    планує роботу відділу, здійснює керівництво його діяльністю і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ;

4.2.2      розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує планування роботи, належний рівень службової дисципліни, належного ведення діловодства, організовує взаємодію з іншими відділами суду;

4.2.3      організовує роботу і забезпечує контроль за своєчасним виконанням працівниками відділу завдань, плану роботи суду, доручень керівництва суду, інформує про результати виконаної роботи;

4.2.4     забезпечує вдосконалення методів роботи відділу, своєчасне проходження і опрацювання документів;

4.2.5      вносить пропозиції щодо призначення на посаду, переведення на іншу посаду та звільнення з посади працівників відділу;

4.2.6      представляє відділ на зборах та нарадах працівників апарату суду;

4.2.7      здійснює інші повноваження із забезпечення діяльності суду, передбачені посадовою інструкцією та цим Положенням.

4.3 Функціональні обов’язки начальника визначається посадовою інструкцією, яка затверджується керівником апарату суду.

 

5. Права працівників відділу

 

5.1. Працівники відділу узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг Вінницького міського суду Вінницької області користуються правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів» та іншими актами законодавства.

5.2. Мають право на соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.

5.3. Вимагати від працівників суду подання необхідних документів для виконання обов'язків і завдань, що стосуються роботи суду.

5.4. Витребовувати за погодженням з головою суду або керівником апарату суду та отримувати інформацію і матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків.

5.5. Вносити пропозиції голові суду та керівникові апарату з питань удосконалення роботи відділу.

5.6. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань, що стосуються роботи відділу.

5.7. Начальник відділу має право вносити пропозиції керівнику апарату суду про переміщення працівників відділу узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг Вінницького міського суду Вінницької області, їх заохочення за успішну роботу, а також пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на працівників, що порушують трудову дисципліну.

 

 

 

 

 

6. Працівники відділу зобов'язані:

 

6.1 Працівники відділу узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг Вінницького міського суду Вінницької області зобов’язані:

6.1.1 забезпечувати організацію, своєчасне і якісне виконання дорученої їм роботи;

6.1.2 дотримуватися Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, вимог Присяги державного службовця, Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Загальних правил поведінки державного службовця, Правил поведінки працівника суду, Правил внутрішнього трудового розпорядку суду, посадових інструкцій, правил охорони праці та протипожежної безпеки;

6.1.3 дотримуватись встановлених правил ведення діловодства;

6.1.4 виконувати свою роботу у взаємодії з працівниками суду;

6.1.5 постійно підвищувати свій професійний рівень та ділову кваліфікацію.

 

7. Відповідальність працівників відділу

 

7.1. Працівники відділу, залежно від посадових обов’язків, відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про державну службу", «Про запобігання корупції», законодавства України несуть відповідальність за:

-      невиконання або неналежне виконання обов’язків, визначених цим положенням, посадовою інструкцією та інших покладених завдань;

-      недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

-      бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

 

Заступник керівника апарату

Вінницького міського суду

Вінницької області                                                             Р.В. Федорова