flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про відділ служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення Вінницького міського суду Вінницької області

30 березня 2016, 16:39

                                                                                          Затверджено

Наказом керівника апарату

Вінницького міського суду

Вінницької області

від 01 березня 2016 року №___                                          

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ служби судових розпорядників

та матеріально-господарського забезпечення

 Вінницького міського суду Вінницької області  

 

1.     Загальні положення

 

1.1.   Відділ служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення Вінницького міського суду Вінницької області  - є структурним підрозділом  апарату суду, який виконує завдання, визначені цим  Положенням.

1.2. Відділ служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення в своїй діяльності керується Конституцією України, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду,  Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кодексом України про адмін. правопорушення, іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", « Про запобігання корупції», іншими законами України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів та встановлюють  правила документування їх діяльності і порядок  роботи з документами,  Положенням про службу судових розпорядників та організацію її діяльності, затвердженого наказом ДСА України від 14.07.2011 року №112,вимогами Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, а також цим положенням.

1.3.  Служба підпорядковується голові та керівнику апарату суду.

1.4   Зміни та доповнення до положення можуть бути внесені керівником апарату суду за погодженням із головою суду.

 

2.Структура відділу

 

2.1. Структура та штатна чисельність відділу служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення  визначається штатним  розписом суду, затвердженим у встановленому  порядку (18 працівників, з них 11 – державні службовці, 1- робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, 6- прибиральників службових приміщень).

2.2. Працівники відділу служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення призначаються на посади і звільняються з посад керівником апарату суду.

2.3. Обов’язки працівників відділу визначені їх посадовими інструкціями, затвердженими наказом керівника апарату суду та цим Положенням.

 

3. Основні завдання відділу

 

3.1. Основним завданням відділу служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення є:

- забезпечення додержання особами, які перебувають у приміщені суду «Правил з організації пропускного режиму та поведінки при відвідувані Вінницького міського суду Вінницької області»

- виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають у залі судового засідання, розпоряджень головуючого в судовому засіданні;

- координація та ведення договірної роботи щодо постачання послуг та матеріально-технічного і господарського забезпечення суду;

- координування та контроль за процесом проведення ремонтних робіт у приміщені суду;

- ведення листування з ТУ ДСА України в Вінницькій області та іншими установами та організаціями щодо матеріально-технічного та господарського забезпечення діяльності суду;

- проведення обстеження будівлі суду з питань пожежної безпеки, підготовки до осінньо-зимового періоду та технічної укріпленості будівлі суду;

- проведення суцільної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;

- ведення контролю щодо належного доступу до приміщення суду мало мобільних груп населення;

- проведення обліку товарно-матеріальних цінностей;

- забезпечення належної чистоти у приміщенні суду;

- підтримання товарно-матеріальних цінностей у справному стані та проведення ремонтних робіт.

3.2. Судові розпорядники не повинні допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи заподіяти шкоду підприємствам, установам, організаціям і громадянам, принизити їх честь та гідність, а також вчиняти інші неправомірні дії.

 

4.Начальник відділу служби судових розпорядників

та матеріально-господарського забезпечення

 

4.1. Відділ служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення очолює начальник відділу, який призначається на  посаду та звільняється з посади керівником апарату  суду з дотриманням  трудового законодавства та ЗУ  «Про державну  службу».

4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований  керівникові апарату суду, а також заступнику керівника апарату суду відповідно до розподілу повноважень і  координує свою діяльність в межах наданих повноважень з  іншими працівниками апарату суду.

4.3. Начальник відділу  здійснює безпосереднє керівництво  працівниками відділу, розподіляє обов’язки та забезпечує  належне і своєчасне виконання ними функцій, передбачених цим  Положенням.

4.4. Начальник відділу організовує роботу і забезпечує контроль за своєчасним виконанням працівниками структурного підрозділу доручень, наказів і розпоряджень голови суду, його заступників, керівника апарату суду та його заступників, інформує їх про результати виконаної роботи;

4.5. Координує роботу відділу служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення, надає методичну та практичну допомогу працівникам відділу.

4.6. Начальник відділу вносить пропозиції щодо призначення на посаду, переведення на іншу посаду або звільнення з посади працівників структурного підрозділу, присвоєння їм чергового рангу державного службовця, преміювання або стягнення.

4.7. Начальник відділу здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників структурного підрозділу, які йому безпосередньо підпорядковані;представляє структурний підрозділ апарату суду на нарадах, що проводяться в суді та апараті суду.

4.8. Готує інформацію про стан роботи відділу на сайт суду.

4.9. Готує інформацію   голові   суду  та  керівникові   апарату  про   стан     роботи відділу.

4.10. На начальника відділу покладається персональна відповідальність за:

-       Організацію та контроль роботи відділу по виконанню покладених на нього завдань та функцій;

-       дотримання працівниками відділу трудової  дисципліни.

-       Забезпечення збереженості майна, що знаходиться у відділі, і дотримання правил пожежної безпеки.

4.11. У разі тимчасової відсутності начальника відділу у зв’язку з відпусткою, хворобою тощо його обов’язки за наказом керівника апарату виконує старший судовий розпорядник.

 

5. Права служби судових розпорядників

та матеріально-господарського забезпечення

 

 

5.1. Звертатися до працівників правоохоронних органів у випадках порушень громадського порядку у приміщенні суду та  з метою затримання осіб, які чинять протиправні дії.

 

5.2. Видаляти з приміщення суду та зали судового засідання за розпорядженням голови суду або головуючого судді осіб, які відмовляються виконувати їх законі вимоги, проявляють неповагу до суду, порушують громадський порядок у приміщенні суду та процесуальний порядок здійснення судочинства тощо.

5.3.  Складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5.4.  Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів» та іншими актами законодавства.

 

6. Відповідальність працівників відділу

 

6.1. Працівники відділу, залежно від посадових обов’язків, відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про державну службу", «Про запобігання корупції» законодавства України несуть відповідальність за:

-          невиконання або неналежне виконання обов’язків, визначених цим положенням, посадовою інструкцією та інших покладених завдань;

-          недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

-          бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

 

 

Заступник керівника апарату

Вінницького міського суду

Вінницької області                                                             Р.В. Федорова