flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про відділ кадрової роботи та проходження державної служби Вінницького міського суду Вінницької області

30 березня 2016, 16:38

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом керівника апарату

Вінницького міського суду

Вінницької області

від 01 березня 2016 року №____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ кадрової роботи та проходження державної служби

Вінницького міського суду Вінницької області

 

                                                 І. Загальні положення

1.1.    Положення про відділ кадрової роботи та проходження державної служби Вінницького міського суду Вінницької області (далі - Положення) встановлює єдині засади діяльності, завдання, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність працівників відділу кадрової роботи та проходження державної служби Вінницького міського суду Вінницької області.

1.2.    Відділ кадрової роботи та проходження державної служби (далі - відділ) є структурним підрозділом Вінницького міського суду Вінницької області (далі - суд) і забезпечує діяльність суду з питань, що належать до компетенції відділу.

1.3.    Основним завданням відділу є забезпечення здійснення головою суду та керівником апарату своїх повноважень з питань персоналу, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, добір працівників апарату суду, планування та організація заходів з питань рівня професійної компетентності державних службовців, а також виконання інших функції з питань управління персоналом, передбачені законодавством України.

1.4.    Положення про відділ затверджується наказом керівника апарату.

1.5.    Структура, чисельність працівників відділу визначаються штатним розписом та структурою суду, затвердженими у встановленому законом порядку територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Вінницькій області.

1.6.   Робота відділу ведеться згідно затверджених планів роботи суду та відділу.

1.7.  У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексами та законами України, Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013  №173, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 №30 (зі змінами), постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та рішеннями Державної судової адміністрації України, рішеннями Конституційного суду України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність відділу, наказами Вінницького міського суду Вінницької області, Положенням про відділ кадрової роботи та проходження державної служби та іншими нормативно-правовими актами.

1.8.   Відділ підпорядковується голові суду та безпосередньо керівнику апарату.

1.9.   Відділ кадрової роботи та проходження державної служби має свою печатку.

ІІ. Основні завдання, функції та права відділу

 

2.1.      Основними завданнями відділу є:

1.            забезпечення здійснення головою суду і керівником апарату своїх повноважень;

2.         забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом;

3.         добір персоналу;

4.         організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності персоналу;

5.         документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

2.2.          Відділ кадрової роботи та проходження державної служби відповідно до покладених на нього завдань:

1.         забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби у Вінницькому міському суді Вінницької області;

2.         вивчає поточну та перспективну потребу в персоналі та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату;

3.         планує роботу з персоналом;

4.         узагальнює практику роботи з персоналом, здійснює аналітично - консультативне забезпечення роботи голови суду та керівника апарату з питань управління персоналом та вносить йому відповідні пропозиції щодо удосконалення роботи з персоналом;

5.         у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату суду та штатного розпису;

6.         надає методичну допомогу та забезпечує розроблення посадових інструкцій персоналу;

7.         планує переміщення по службі державних службовців суду з урахуванням їх індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результатів роботи;

8.         вносить за поданням начальників відділів, заступника керівника апарату пропозиції керівнику апарату щодо переміщення державних службовців;

9.         здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу на заміщення посад державних службовців в апараті суду.

10.     забезпечує прийом від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії;

11.       здійснює підготовку проекту питань для іспиту (тестів) з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в апараті суду;

12.       проводить оформлення матеріалів осіб, які претендують на зайняття посад в апараті суду, попередження їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби;

13.       здійснює ведення табелю обліку робочого часу для здійснення відповідних нарахувань відділом планово-фінансової діяльності, обліку та звітності територіального управління ДСА України в Вінницькій області, та табелю в автоматизованій системі КП «Д-3»;

14.       вивчає потреби та вносить керівнику апарату пропозиції щодо організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу;

15.       формує замовлення та організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу;

16.       здійснює організаційно-методичне забезпечення щодо проходження стажування в апараті суду ;

17.       організовує проведення внутрішніх навчань персоналу;

18.       здійснює консультування персоналу з питань професійного розвитку;

19.       бере участь у розробці та застосуванні заходів із стимулювання праці персоналу;

20.       здійснює оформлення документів за підсумками проведення службового розслідування та у межах компетенції, за дорученням керівника апарату, готує у визначеному законодавством порядку документи про притягнення персоналу до дисциплінарної відповідальності;

21.       надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів суду;

22.         забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади, переведення та звільнення з посад в суді;

23.         ознайомлює персонал з правилами внутрішнього трудового розпорядку суду, посадовою інструкцією з проставлянням ними підписів та дати ознайомлення, а також із внутрішніми наказами суду, розпорядженнями та іншою інформацією, що підлягає оголошенню;

24.         видає персоналу службові посвідчення;

25.         організовує складення Присяги державного службовця, який вперше вступає на державну службу, оформлює документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, вносить про це записи у трудові книжки;

26.         оформляє і видає довідки з місця роботи;

27.         у межах компетенції готує накази про відрядження суддів і персоналу;

28.         здійснює контроль за своєчасним поданням працівниками суду листків про тимчасову непрацездатність, довідок про догляд за хворими та інших документів, що підтверджують правомірність відсутності працівників суду на роботі;

29.         у межах компетенції готує документи для призначення пенсій персоналу;

30.         готує у межах компетенції документи для виплати вихідної допомоги суддям у зв’язку з відставкою, для призначення суддям пенсії або щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці;

31.         забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі, належно оформленої трудової книжки;

32.         веде звітно-облікову документацію, готує звітність з питань, що належать до її компетенції;

33.         розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів з питань управління персоналом, проходження державної служби та кадрового обслуговування в суді;

34.          в межах компетенції перевіряє дотримання вимог законодавства про державну службу, правил внутрішнього трудового розпорядку в суді;

35.          здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) суддів і персоналу;

36.          обчислює стаж роботи на посаді судді та стаж державної служби та здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

37.          здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення атестації та проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов’язків і завдань;

38.         формує кадровий резерв, аналізує та узагальнює практику його формування, вносить пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи;

39.          готує проекти наказів з кадрових питань;

40.          здійснює облік і реєстрацію наказів голови суду та керівника апарату;

41.         у межах компетенції розробляє та погоджує проекти нормативно - правових актів суду;

42.         розглядає     пропозиції     та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

43.          готує звітність з питань, що належать до компетенції відділу;

44.          аналізує кількісний та якісний склад персоналу;

45.         проводить роботу щодо створення сприятливого психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв'язання конфліктних ситуацій;

46.         здійснює оформлення, ведення, збереження трудових книжок працівників суду;

47.         здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в суді;

48.                 забезпечує надання відпусток працівникам суду, складає графіки відпусток та подає їх на затвердження керівництву суду, забезпечує контроль за їх дотриманням;

49.        здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання суддями та державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік до кадрової служби;

50.        забезпечує підготовку та оформлення документів для формування суддівського досьє;

51.         відділ, в інтересах всебічного і комплексного забезпечення виконання визначених цим Положенням завдань та функцій, співпрацює з іншими структурними підрозділами апарату суду;

52.         проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 

ІІІ. Права та обов’язки працівників відділу.

 

3.1.                користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу" та іншими актами законодавства;

3.2.                на соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу;

3.3.                взаємодіяти із, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

3.4.              одержувати від персоналу у встановленому законодавством порядку інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на відділ завдань;

3.5.              за погодженням з керівником апарату брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи;

3.6.                на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на відділ повноважень;

3.7.              за дорученням голови суду або керівника апарату представляти суд в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

3.8.                 перевіряти дотримання встановленого порядку трудової дисципліни персоналом суду.

 

IV. Структура відділу кадрової роботи та проходження державної служби.

 

4.1.                 Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється із займаної посади керівником апарату Вінницького міського суду Вінницької області з дотриманням вимог трудового законодавства та Закону України «Про державну службу»;

4.2.                 Начальник відділу забезпечує виконання завдань з організації кадрової роботи та проходження державної служби Вінницького міського суду Вінницької області та здійснює контроль за дотриманням їх виконання;

4.3.                 У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує спеціаліст цього ж відділу на підставі наказу керівника апарату;

4.4.                 Начальник відділу здійснює безпосереднє керівництво роботою відділу і відповідає за виконання працівниками відділу завдань, покладених на них посадовими інструкціями, цим положенням, вказівками та розпорядженнями голови суду та керівника апарату;

4.5.                 На посаду начальника відділу кадрової роботи та проходження державної служби призначається особа, яка має повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність», з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі в судових органах України не менше 3 роки або загальний стаж роботи за фахом не менше 5 років;

4.6.                 Начальник відділу підпорядковується безпосередньо керівнику апарату суду, а з питань, що належать до адміністративних повноважень голови суду - голові суду;

4.7.                Начальнику відділу безпосередньо підпорядковані працівники відділу кадрової роботи та проходження державної служби;

4.8.                Начальник відділу кадрової роботи та проходження державної служби:

1.       організовує, спрямовує роботу відділу на виконання покладених на нього завдань і функцій;

2.       вносить голові суду та керівнику апарату пропозиції щодо структури та чисельності відділу, призначення на посади, звільнення з посад, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності його працівників;

3.       розподіляє обов'язки між працівниками відділу та контролює їх виконання;

4.                      організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.9.                Робота відділу організовується відповідно до розподілу службових обов'язків між працівниками. Проблемні питання, що виникають в межах повноважень відділу обговорюються в відділі колегіально. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади наказом керівника апарату суду;

4.10.           Документація відділу ведеться відповідно до установленого в суді порядку та згідно із затвердженою номенклатурою справ, Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013  №173.

V. Відповідальність

 

5.1. Працівники відділу, залежно від посадових обов’язків, відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про державну службу", «Про запобігання корупції», законодавства України несуть відповідальність за:

-      невиконання або неналежне виконання обов’язків, визначених цим положенням, посадовою інструкцією та інших покладених завдань;

-      недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

-      бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

 

 

 

Начальник відділу кадрової роботи

та проходження державної служби

Вінницького міського суду

Вінницької області                                                                      В.О. Старостіна