flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про відділ інформаційно-технічного забезпечення Вінницького міського суду Вінницької області

30 березня 2016, 16:37

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом керівника апарату

Вінницького міського суду

Вінницької області

від 01 березня 2016 року №____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційно-технічного забезпечення

Вінницького міського суду Вінницької області

 

І. Загальні положення

1.1.  Відділ інформаційно-технічного забезпечення є самостійним структурним підрозділом Вінницького міського суду Вінницької області (далі - суду), утворюється відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» для здійснення технічного та інформаційного забезпечення діяльності суду, належну обробку інформації при проходженні судових справ й інших документів у суді, забезпечення належного функціонування електронної пошти суду, комп’ютерної програми «Діловодство-З» та сайту суду на веб-порталі «Судова влада України», забезпечення розвитку інформаційних зв’язків між судом, громадськістю та засобами масової інформації, ведення систематизації діючого законодавства, своєчасне інформування працівників суду щодо змін в чинному законодавстві та забезпечення належної співпраці з судами інших держав.

1.2. Відділ інформаційно-технічного забезпечення суду в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про порядок використання ресурсів локальної обчислювальної мережі в Державній судовій адміністрації України,територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції, затвердженої Наказом ДСА України №164 від 04.12.2013року,наказу Вінницького міського суду Вінницької області №59-а від 15.05.2014 року «Про впровадження пропускної системи», Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого наказом ДСА України від 26.11.2010 року №188 (зі змінами), Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої Наказом ДСА України від 17.12.2013 року №173, статті 252 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

1.3.  Загальний контроль за ефективністю діяльності відділу здійснює керівник апарату суду.

1.4.  Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені керівником апарату суду за погодженням із головою суду.

1.5.  Відділ, в інтересах всебічного і комплексного забезпечення виконання визначених цим Положенням завдань та функцій, співпрацює з іншими відділами апарату суду.

 

II.     Структура відділу

2.1. Структура, чисельність працівників відділу визначаються штатним розписом та структурою Вінницького міського суду Вінницької області, затвердженими у встановленому законом порядку територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Вінницькій області та мають забезпечувати якісне виконання покладених на них завдань і функцій.

2.2. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад керівником апарату суду.

2.3. Обов’язки працівників відділу визначені їх посадовими інструкціями, затвердженими наказом керівника апарату суду та цим Положенням.

 

III. Основні завдання відділу

 

3.1. До основних завдань відділу інформаційно-технічного забезпечення суду віднесено:

-        Адміністрування бази даних комп’ютерної програми документообігу загальних судів «Д-3»;

-   адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду;

-   введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді;

-   проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення;

-   обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі;

-   надання консультативної допомоги суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення;

-   забезпечення доступу користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів;

-   моніторингдотриманнятехнологіїексплуатаціїпрограмногозабезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп'ютерної мережі;

-   виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення;

-   реєстрація та встановлення ЕЦП користувачам;

-   реєстрація вхідної електронної пошти;

-   роботу з камерами відео спостереження;

-   обслуговування та адміністрування турнікету;

-   адміністрування WiFi та інтернет мережі;

-   відео конференції навчальних курсів та онлайн-семінарів;

-   наповнення та адміністрування сайту;

-   технічна підтримка та проведення відео-конференцій;

-   проведення конференцій в режимі захисту свідків;

-   що квартальна звітність про кількість надісланих рішень (ухвал, вироків, постанов) до ЄДРСР;

-   внесення в довідник «Спеціалізація» комп’ютерної програми Д-3 змін щодо спеціалізації суддів;

-   листування з ДП «ІСС» ТУ ДСА та іншими установами з технічних питань;

-   здійснення постійного контролю та систематичної перевірки відомостей спеціалізацій в КП Д-3 рішенням зборів суддів та законодавчих актах;

-   забезпечення розвитку інформаційних зв’язків між судом та відвідувачами суду, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, сприяння формуванню об’єктивної громадської думки про діяльність суду;

-   оперативне інформування громадськості та ЗМІ стосовно процесуальної діяльності суду та розгляду резонансних судових справ;

-   впровадження комунікаційної стратегії розвитку Вінницького міського суду Вінницької області з метою побудови ефективних взаємовідносин з громадськістю, підвищення її обізнаності про діяльність суду;

-   систематизація законодавства та судової практики, рішень Конституційного суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики, організація бібліотеки суду;

-   інформування працівників суду про зміни в чинному законодавстві;

-   здійснення оформлення проектів доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, кримінальних справ, про екстрадицію правопорушників на територію України, оформлення клопотань про визнання та виконання рішень суду на території інших держав.

 

IV.       Організація роботи відділу

 

4.1  Відділ інформаційно-технічного забезпечення Вінницького міського суду Вінницької області очолює начальник, який визначається наказом керівника апарату суду.

4.2  Начальник відділу планує його роботу і відповідає за виконання покладених на відділ функцій та завдань.

4.3  Функціональні обов’язки начальника, працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником апарату суду.

4.4  У відділі систематично проводяться наради з питань його діяльності.

4.5  Документація відділу ведеться відповідно до встановлених вимог та згідно із затвердженою номенклатурою справ суду.

4.6  Начальник відділу:

-        планує роботу відділу, здійснює керівництво його діяльністю і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ;

-        розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує планування роботи, належний рівень службової дисципліни, організовує взаємодію з іншими відділами суду;

-        організовує роботу і забезпечує контроль за своєчасним виконанням працівниками відділу завдань, плану роботи суду, доручень керівництва суду, інформує про результати виконаної роботи;

-        забезпечує вдосконалення методів роботи відділу, своєчасне проходження і опрацювання документів;

-        вносить пропозиції щодо призначення на посаду, переведення на іншу посаду та звільнення з посади працівників відділу;

-        представляє відділ на зборах та нарадах працівників апарату суду;

-        здійснює інші повноваження із забезпечення діяльності суду, передбачені посадовою інструкцією та цим Положенням.

 

V.      Права працівників відділу

 

5.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу" та іншими актами законодавства.

5.2. На соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.

5.3. За дорученням керівництва представляти інтереси суду в підприємствах, установах та організаціях, органах влади з питань, що належать до його компетенції.

5.4. Користуватись належним матеріально-технічним забезпеченням для виконання покладених на нього обов’язків та завдань.

5.5. В установленому порядку отримувати від працівників суду інформацію, необхідну для виконання посадових обов’язків.

5.6. За погодженням з керівництвом суду залучати інших працівників апарату суду з метою забезпечення виконання покладених на нього завдань.

5.7. Уносити в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення роботи суду.

5.8.     Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

 

VІ. Працівники відділу зобов’язані

 

6.1. Працівники відділу, залежно від посадових обов’язків, відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про державну службу", «Про  запобігання  корупції» законодавства України несуть відповідальність за:

-      невиконання або неналежне виконання обов’язків, визначених цим положенням, посадовою інструкцією та інших покладених завдань;

-      недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

-      бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

 

Заступник керівника апарату

Вінницького міського суду

Вінницької області                                                             Р.В. Федорова