flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про відділ виконання та документального забезпечення Вінницького міського суду Вінницької області

30 березня 2016, 16:37

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом керівника апарату Вінницького міського суду Вінницької області

від 01 березня 2016 року №____

                                            

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ виконання та документального забезпечення

 Вінницького міського суду Вінницької області  

 

1.     Загальні положення

 

1.1.   Відділ виконання та документального забезпечення Вінницького міського суду Вінницької області  - є структурним підрозділом  апарату суду, який виконує завдання, визначені цим  Положенням.

1.2.  Відділ виконання та документального забезпечення  в своїй діяльності керується Конституцією України, Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України, Положенням про автоматизовану систему документообігу суду,  Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кодексом України про адмінправопорушення, іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", «Про запобігання корупції», іншими законами України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів та встановлюють  правила документування, їх діяльності і порядок  роботи з документами, та цим Положенням.

1.3.  Структура та штатна чисельність відділу виконання та документального забезпечення визначається штатним  розписом суду, затвердженим у встановленому  порядку ( 19 працівників, з них 10 – державні службовців, 5- діловодів, 3 експедитора, 1 бібліотекар).

1.4. Завдання, обов’язки  права та  відповідальність працівників відділу виконання та документального забезпечення визначаються  посадовими обов’язками, які затверджуються керівником апарату суду.

 

2. Основні завдання

 

2.1 Основним завданням відділу виконання та документального забезпечення  є:

- забезпечення здійснення стадії звернення судових рішень до виконання і контроль за їх виконанням;

- забезпечення належної відправки поштової кореспонденції та кур’єрської доставки.

2.2. Відділ виконання відповідно до покладених на нього завдань:

            - здійснює дії по зверненню до виконання судових рішень у кримінальних провадженнях, цивільних, адміністративних справах, справах про вчинення адміністративного правопорушення, справах усі категорій, розглянутих в порядку виконання судових рішень;

- здійснює своєчасне внесення до автоматизованої системи документообігу суду достовірних даних;

-          здійснює прийом справ, закінчених провадженням;

-          здійснює виготовлення та видачу копій рішень суду та виконавчих листів;

- здійснює реєстрацію та відправку поштової кореспонденції, експедицію документованої інформації;

-          направляє судові справи до судів вищих інстанцій;

-          забезпечує контроль за своєчасною здачею судових справ до відділу виконання;

- забезпечує підготовку та передачу до архіву суду судових справ за попередній період, а також іншої документації відділу виконання та документального забезпечення;

- забезпечує приєднання до судових справ за поточний рік, документів, що підтверджують виконання судових рішень;

- здійснює видачу судових  справ  для ознайомлення учасникам судового розгляду та копій технічного запису судових засідань, відповідно до встановленого
порядку;

-          забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів;

- здійснює ведення номенклатурних справ  відділу виконання та документального забезпечення;

- веде контроль за виконанням по кримінальних провадженнях, за якими ухвалений вирок щодо сплати штрафу в дохід держави, та за якими оголошено в розшук засудженого;

- веде контроль по оплаті штрафу в дохід держави по справах про вчинення адміністративного правопорушення;

- надає інформацію голові суду та керівнику апарату суду  про якісний та  кількісний показник переданих справ до відділу виконання та документального забезпечення;

            - забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді щодо виготовлення та видачі виконавчих листів, копій рішень суду, вносить дані про оплату судового збору за повторну видачу копій рішень суду;

-          забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів;

-          виконує запити правоохоронних органів та прокуратури, організацій;

- надає інформацію   голові   суду  та  керівникові   апарату  про   стан     роботи відділу виконання та документального забезпечення;

-          надає пропозиції керівництву суду щодо складання номенклатури справ суду;

- відділ виконання  та документального забезпечення  виконує інші доручення  керівництва суду щодо  організації і ведення діловодства суду.

 

 

3.Начальник відділу виконання   

 

3.1. Відділ виконання  та документального забезпечення очолює начальник відділу, який призначається на  посаду та звільняється з посади керівником апарату  суду з дотриманням  трудового законодавства та ЗУ  «Про державну  службу».

3.2. Начальник відділу підпорядкований  керівникові апарату суду та заступнику керівника апарату суду (згідно з розподілом обов’язків), і  координує свою діяльність в межах наданих повноважень з  іншими працівниками апарату суду.

3.3. Начальник відділу  здійснює безпосереднє керівництво  працівниками відділу, розподіляє обов’язки та забезпечує  належне і своєчасне виконання ними функцій, передбачених цим  Положенням.

3.4. Організовує   роботу   відділу виконання та документального забезпечення.

3.5. Контролює ведення діловодства та внесення відомостей до автоматизованої системи документообігу суду працівниками відділу виконання та документального забезпечення.

3.6. Координує роботу відділу виконання та документального забезпечення, надає методичну та практичну допомогу працівникам відділу виконання та документального забезпечення.

3.7. Створює контрольні картки на заяви та запити, контролює їх виконання.

3.8. Веде номенклатурні справи.

3.9. Готує проекти відповідей на запити громадян, правоохоронних органів та інших організацій.

3.10. Направляє судові справи до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого адміністративного суду України, Верховного Суду України.

3.11. Надає інформацію електронною поштою до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховного Суду України щодо місць проживання (перебування) учасників кримінальних проваджень.

3.12. Контролює направлення справ до апеляційного суду Вінницької області, Вінницького апеляційного адміністративного суду.

3.13. Готує інформацію про стан роботи відділу виконання та документального забезпечення на сайт суду.

3.14. Готує інформацію   голові   суду  та  керівникові   апарату  про   стан     роботи відділу виконання та документального забезпечення.
3.15.  Вносить  пропозиції щодо покращення роботи суду.

3.16. Бере участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови суду
або керівника апарату здійснює контроль за виконанням окремих розділів
плану роботу суду.

3.17. Вивчає питання організаційного забезпечення діяльності суду та
готує   пропозиції   щодо   його   поліпшення.

3.18. Виконує  інші  доручення  та  розпорядження  голови суду,   керівника апарату суду та його заступників.

 

3.19. На начальника відділу покладається персональна відповідальність за:

            - організацію роботи відділу по виконанню покладених на нього завдань та функцій;

            - організацію оперативного і якісного виконання судових рішень, ведення діловодства, згідно з діючими правилами та інструкціями;

            -   збереження прийнятих до роботи справ і документів; 

           -  дотримання працівниками відділу трудової  дисципліни.

            -  забезпечення збереження майна, що знаходиться у відділі і дотримання правил пожежної безпеки.

 3.23. У разі тимчасової відсутності начальника відділу у зв’язку з відпусткою, хворобою тощо його обов’язки виконує працівник, визначений наказом керівника апарату суду.

 

4. Повноваження працівників відділу виконання

 

4.1. Працівники відділу виконання призначаються на посаду та звільняються з посади  керівником апарату  суду з дотриманням  вимог трудового законодавства  та законодавства  про державну  службу, підпорядковуються керівнику апарату суду і безпосередньо – начальнику відділу.

4.2. Працівники відділу:

            - забезпечують своєчасне і якісне виконання визначених їм доручень та  несуть персональну відповідальність за їх невиконання чи невчасне виконання;

            - виконують окремі доручення голови суду, керівника апарату суду та  начальника відділу.

 

5. Відповідальність

 

5.1. Працівники відділу, залежно від посадових обов’язків, відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про державну службу", «Про запобігання корупції» законодавства України несуть відповідальність за:

-      невиконання або неналежне виконання обов’язків, визначених цим положенням, посадовою інструкцією та інших покладених завдань;

-      недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

-      бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

 

 

Заступник керівника апарату

Вінницького міського суду

Вінницької області                                                             І. Є.Рабчинська