flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації
у Вінницькому міському суді Вінницької області
 
1. Загальні положення
 
1.1.           Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Вінницькому міському суді Вінницької області (далі – суд) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI.
1.2.           Визначення понять:
1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суду;
2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення суду повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні суду;
3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;
5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
            1.3.           Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень».
            1.4.           Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у суді, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.
            1.5.           Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність суду організовують і забезпечують керівники  структурних підрозділів апарату суду.
 
             2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність суду
            2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується шляхом:
1)     оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);
2)     розміщення публічної інформації на офіційній сторінці суду на веб-сайті «Судова влада України»;
3)     розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;
4)     присутності запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді;
5)     надання інформації за запитами на інформацію.
          2.2. Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.
          2.3. Публічна інформація про діяльність суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та процесуальним законодавством.
Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у суді.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном довідковою службою суду або уповноваженими посадовими особами.
          2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.
Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається вдодатку 1 до цього Положення.
          2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники структурних підрозділів апарату суду в межах своєї компетенції.
 
3. Надання публічної інформації про діяльність суду
         3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».
          Порядок взаємодії суду з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.
        3.2. Відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді (далі – Інструкції) відповідальний спеціаліст зінформаційних технологій суду  здійснює оприлюднення на веб-порталі «Судова влада України» інформації, підготовленої структурними підрозділами апарату суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
       3.3. Розміщенню на офіційному веб-порталі «Судова влада України» Вінницький міський суд Вінницької області -  підлягають:
1)     інформація про суд і його діяльність:
        місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію та номер телефону інформаційного центру;
        прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови суду та його заступників, керівника апарату суду та його заступників, а також керівників структурних підрозділів апарату суду;
        розклад роботи та графік прийому громадян у суді;
        наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-сьомої категорії;
        порядок звернення до суду учасників судового процесу;
2)     правила внутрішнього трудового розпорядку суду;
3)     інформація про нормативно-правові засади діяльності суду;
4)     інформація, пов’язана з розглядом судових справ у суді;
5)     дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;
6)     відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні суду;
7)        інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інформації.
        3.4. Рішення суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».
        3.5. У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщуються:
1)     дані про порядок роботи суду, що включають порядок прийому громадян, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності суду;
2)     відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в суді;
3)     порядок оскарження судових рішень до суду;
4)     реквізити для сплати судового збору, внесення застави та коштів для забезпечення позову; реквізити для сплати вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів;
5)     зразок відповідної форми запиту на публічну інформацію;
6)     інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.
        3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні у суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, встановлених процесуальним законодавством України.
        3.7. Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна роздрукувати на офіційному веб-порталі «Судова влада України» розділ Вінницького міського суду Вінницької області (додатки 3–5 до цього Положення).
Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа відділу прийому суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 6 до цього Положення).
 
4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію
 
4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією суду відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.
4.2.Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ прийому суду виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх до керівництва суду.
4.4. Якщо запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності.
За рішенням Голови суду або його заступників, керівника апарату суду чи його заступників відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного з керівників відповідних структурних підрозділів апарату суду. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до суду запиту надати відповідальному виконавцю матеріали запиту.
4.5 Запит на інформацію з резолюцією голови суду чи його заступників, керівника апарату суду чи його заступників опрацьовується у відділі прийому суду (щодо взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям.
4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником канцелярії в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.
4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно зі Зведеною номенклатурою справ суду.
4.8. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання судом запиту.
Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.
4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керівник апарату за поданням керівника структурного підрозділу, відповідального за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку керівник структурного підрозділу письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.
4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до суду повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
4.11. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.
 
5. Порядок надання інформації про діяльність суду
 
5.1. Відповідь на запит надається керівником відповідного структурного підрозділу. Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності суду, виконавцями якого визначено декілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь із відмовою в наданні інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керівника апарату суду або його заступника.
5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.
Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з начальником відділу режимно-секретної роботи суду.
5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у суді.
5.5. Апарат суду має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:
1) він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:
– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.
5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.
Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.


 

  
                                                    Додаток 1
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вінницькому міському суді Вінницької області
 
 
ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,
а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації
 
1.      Не належать до публічної інформації Вінницького міського суду Вінницької області (далі – суд):
– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України;
– інформація, отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом суду із судовими органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;
– інформація, отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;
        внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності суду, процесом прийняття управлінських;
        інформація, що міститься в матеріалах судових справ.
2.                  Публічною інформацією з обмеженим доступом суду є:
1)      конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
2)      таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.
3)      службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».


 

 
                                                           Додаток 2
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вінницькому міському суді Вінницької області,
 
 
ПОРЯДОК
взаємодії Вінницького міського суду Вінницької  області із представниками засобів масової інформації
 
1. Взаємодія Вінницького міського суду Вінницької області (далі – суд) з засобами масової інформації (далі – ЗМІ) проводиться відповідно до Конституції та законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про апарат суду та цього Положення.
2. Організація роботи щодо взаємодії суду зі ЗМІ покладається на начальника інформаційно-розпорядчого відділу.
3. Відвідування судових засідань суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ − за акредитаційною карткою, виданою прес-службою Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до приписів чинного процесуального законодавства України.
4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби відповідно до чинного законодавства України.
5. Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового розгляду справи допускається за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.
6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства України, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.
7. Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи у суді за межами судового розгляду справи здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання інформаційно-розпорядчим відділом відповідних списків.
8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють, у часових межах, визначених у прес-анонсі.
9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме суд (прес-конференції, міжнародні зустрічі тощо), відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-порталі «Судова влада України» Вінницький міський суд Вінницької області  прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.
10. Якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбуватиметься захід, інформаційно-розпорядчий відділ на цій підставі та з поясненням причини може припинити акредитацію.
11. Представники ЗМІ повинні дотримуватись порядоку допуску в приміщення суду, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10–20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення особи.
12. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який відбувається, здійснює інформаційно-розпорядчий відділ суду.
13. Висвітлення діяльності суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання інформаційно-розпорядчим відділом суду повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо і телебачення.
14. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) можуть надаватися інформаційно-розпорядчим відділом в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.
15. Відповіді на інформаційні запити представників ЗМІ щодо діяльності суду готують у межах своєї компетенції начальник інформаційно-розпорядчого відділу та керівники інших структурних підрозділів апарату суду.
16. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ інформаційні запити, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.


 

 
                                                  Додаток 3
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вінницькому міському суді Вінницької області,
 
 
 
Форма електронного запиту на інформацію
 
Прізвище/Найменування
юридичної особи, об’єднання громадян
   
     
Ім’я    
     
По батькові    
     
Номер телефону    
     
Електронна адреса    
     
Поштова адреса вулиця, проспект  
  будинок, корпус  
  квартира  
  населений пункт  
  область  
  район  
  індекс  
     
Зміст запиту  
 
 
 
 
 


 

 
                                                      Додаток 4
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вінницькому міському суді Вінницької області,
 
 
Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)
 
Вінницткий міський суд Вінницької області
вул. Грушевського,17, м.Вінниця, 21018
____________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)
який(яка) мешкає за адресою:
___________________________
___________________________
тел. _________; е-mail:___________
                                                                                                          ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
 
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені наступну інформацію:
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 
Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:
_______________________________________________________
 
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання
та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________
                                                            (підпис)
______________ 20__ року                    _________                    ___________________
      (дата)                                                   (підпис)                        ( ініціали, прізвище)


 

 
                                                      Додаток 5
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вінницькому міському суді Вінницької області,
 
 
Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)
 
Вінницткий міський суд Вінницької області
вул. Грушевського,17, м.Вінниця, 21018
___________________________
(назва юридичної особи, об’єднання громадян)
____________________________
___________________________
(адреса місця розташування)
___________________________
тел. _________; е-mail___________
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
 
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати таку інформацію:
 
___________________________________________________________
 
 
Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:
_______________________________________________________
Ознайомлен(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ________________________
                                                                                                                                (підпис представника юридичної особи)        
 
______________ 20__ року                    _________                    ________________
 (дата)                                                                              (підпис)                                                 (ініціали, прізвище)


 
 
                                                        Додаток 6
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вінницькому міському суді Вінницької області,
 
 
 
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію
 
 
Текст електронного запиту має містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.
Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит із неналежно заповненими або незаповненими полями у Вінницькому міському суді Вінницької області (далі − суд) не розглядатиметься.
Скарги, порядок розгляду яких регламентується чинним процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до суду засобами поштового зв’язку (вул.Грушевського, 17, м.Вінниця, 21050) або через канцелярію суду.
Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     Додаток 7
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вінницькому міському суді Вінницької області,
 
 
 
 
 
 
 
ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію
1. Запит на інформацію подається до Вінницького міського суду Вінницької області (далі – суд) фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, за допомогою телефонного або факсового засобів зв’язку.
2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
3. Запит на інформацію повинен містити:
— прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
— загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
—  підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає та розміщує суд на офіційному веб-порталі «Судова влада України» Вінницький міський суд Вінницької області.
5. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до канцелярії суду в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку у суду.
6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
7. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник канцелярії суду із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, а копію запиту надає особі, яка його подала.
8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.